STATUT

Stowarzyszenia Miłośników Głogowskich Fortyfikacji

"TWIERDZA GŁOGÓW"

Rozdział I

Postanowienia ogólne


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Głogowskich Fortyfikacji "TWIERDZA GŁOGÓW" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, których celem jest aktywne wspierania wszystkich działań na rzecz ocalenia i rewitalizacji oraz turystycznej adaptacji obiektów fortyfikacyjnych Głogowa ( a także należących do dawnej twierdzy, a leżących obecnie poza granicami administracyjnymi Miasta Głogowa). Siedzibą Stowarzyszenia jest Głogów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
11. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
12. Nazwa Stowarzyszenia i logo są prawnie zastrzeżone
14. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem
15. Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności :
a. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy
d. nabywać i zbywać posiadany majątek
g. być stroną umów
i. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty l. występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych

Rozdział II
Cele i środki działania


16. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie działań Urzędu Miasta Głogowa i innych instytucji w celu ratowania, adaptacji turystycznej oraz gromadzenie dokumentacji historycznej obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Głogów
17. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
n. Propagowanie wartości historycznej Twierdzy Głogów i jej znaczenia w dziejach Miasta Głogowa
o. Tworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie obiektów fortecznych oraz innych na terenie Miasta Głogowa
p. Obsługa informacyjna (poprzez system informatorów turystycznych) obiektów Twierdzy należących do Gminy Miejskiej i innych
q. Inicjowanie działań promocyjnych oraz dydaktyczno-historycznych związanych z wojskowymi oraz innymi tradycjami głogowskiej Twierdzy
r. Powołanie Regimentu Fortecznego i Drużyny Strzeleckiej
czytaj więcej...
Projekt i wykonanie: Łukasz Jedynak "FOTOGRAFIKA"                email: yedyny@poczta.fm               2010 Prawa autorskie zastrzeżone!