Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Portal Urzędu Miejskiego w Głogowie
Bezpieczny autobus

Stypendia naukowe – informacja:

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Głogowa przyznawane są od 2003 roku.

O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci zamieszkujący na terenie  Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium może być przyznane uczniom ostatnich trzech klas szkoły podstawowej (obecnie od 5 klasy do 7 klasy), którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 5,00.

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych mogą się starać o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,80.

Dodatkowym kryterium są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które stanowią dodatkowe 20% ogólnej ilości punktów, a także osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie – 10% .

Studentom może być przyznane stypendium, którzy średnią ocen z egzaminów i zaliczeń osiągną nie niższą niż:

  1. 4,5 przy sześciostopniowej skali ocen / 1-6/,
  2. 4,30 przy czterostopniowej skali ocen /2-5/.

O stypendium może wnioskować dla szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych:

  1. dyrektor szkoły- po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej danej placówki,
  2. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

dla studentów:

  1. osobiście student lub osoba pisemnie przez niego upoważniona,
  2. oganizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać: do 31 marca oraz do 30 września każdego roku.

Dokumenty:

Uchwała nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Głogowie, z dnia 23 lutego 2016 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Uchwała nr XLV/456/18 Rady Miejskiej w Głogowie, z dnia 16 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 3671 razy.