Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Miasto oraz obiekty należące do Gminy Miejskiej Głogów są monitorowane w celu zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

Monitorowany obszar: Miasto Głogów.

Monitorowane obiekty:

- Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10;

- Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Poczdamska 1.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 76 72 65 401, pod e-mailem: prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10, 67-200 Głogów.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
    w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6e RODO), wynikające z art. 9a  przepisu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  4. Obraz z kamer zapisywany jest i przechowywany przez okres około 1 miesiąca.
  5. Do danych osobowych mają dostęp podmioty obsługujące system monitoringu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w związku wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
  6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 3901 razy.